Geodetické a kartografické práce

www.vymerame.sk

Inžinierska geodézia:

 • vytváranie lokálnych geodetických sietí
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 • podrobné vytýčenie stavebných objektov
 • kontrolné merania počas výstavby
 • vyhotovenie vytyčovacích výkresov
 • vyhotovenie DSVS (dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby)
 • zameranie skutočného stavu pred realizáciou stavebných prác (pre projekciu)
 • polohové a výškové osadenie stavieb (návrh pre projekciu)
 • výpočet kubatúr (mapy výkopov a násypov - cut/fill mapy)
 • projekcia jednoduchých líniových stavieb a spevnených plôch

Katastrálna geodézia:

 • polohopisno – výškopisné zameranie pozemku
 • osadenie projektu stavby do katastrálnej mapy
 • vytýčenie stavby a hraníc pozemkov
 • tvorba geometrických plánov


V prípade záujmu nás kedykoľvek kontaktujte.